اثبات کل سرمایه گذاری ها
مجموع سرمایه گذاری ها : 23,212,779,291 تومان
تاریخ نام کاربری نوع مقدار
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۱۵:۳۳:۴۷ Mohammad5757 6000
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۲۱:۱۷:۰۱ Mohammad5757 6000
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۵:۳۸:۲۴ Mohammad5757 45000
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱۴:۴۶:۲۷ Mohammad5757 6000
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۱۶:۵۶:۲۲ Mohammad5757 105000
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰۴:۲۸:۲۰ Sia2022 44000
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۱۶:۴۲:۱۳ Sia2022 60000
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۲۰:۳۴:۱۷ Sia2022 30000
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۱۸:۴۸:۰۵ iman1374 7300000
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۲۰:۲۹:۵۷ iman1374 2000000
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۲۳:۰۳:۰۲ iman1374 327000
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۸:۲۲:۱۰ iman1374 3857000
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۵:۱۸:۵۵ Gtna0980 6000
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۸:۲۴:۰۲ hematy17 50000
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۱۷:۳۳:۴۷ Amir1373 1000000
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۱۵:۳۷:۱۰ Amir1373 2000000
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۱۰:۱۲:۵۲ Amir1373 1000000
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۱۲:۱۳:۱۸ Amir1373 450000
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۲۰:۴۷:۲۵ Amir1373 4000000
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۱۰:۳۵:۵۶ Amir1373 2000000
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۱۳:۳۹:۴۵ Amir1373 255000
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۴:۰۶:۵۷ Amir1373 1000000
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰۹:۲۸:۳۹ mehrikh 6000
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰۹:۱۰:۲۵ mehrikh 352822
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۹:۵۱:۲۸ fatemeip 1000000
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۱۳:۰۲:۵۶ fatemeip 2000000
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۱۸:۴۰:۵۰ fatemeip 1000000
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۰۱:۴۴:۵۲ sajjadneo 12000
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰۰:۳۴:۱۹ sajjadneo 60000
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۰۲:۲۴:۵۸ saeed63 9000
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۲۲:۲۱:۱۴ Akb12345 1653819
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۱۰:۲۸:۴۷ Akb12345 4000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۰۵:۵۲:۴۸ Akb12345 4000000
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۹:۴۸:۰۹ Akb12345 1000000
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰۷:۵۶:۰۳ Akb12345 2800000
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۲:۲۸:۰۷ Akb12345 12000000
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰۹:۴۱:۴۹ Akb12345 4000000
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۱:۳۶:۰۲ 290zar 40000
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰۹:۴۹:۰۲ Taghiiii 480000
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۹:۴۷:۳۲ Taghiiii 14000
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰۵:۴۲:۰۶ ghasem1345 60000
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۵:۲۱:۰۸ Gtna 6000
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۵:۲۹:۲۴ Gtna57 6000
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰۰:۴۶:۱۷ mehrbanoo 120000
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۰۰:۳۰:۱۱ mehrbanoo 100000
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۱۳:۰۳:۰۶ omid_esk3210 100000
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۹:۴۶:۲۵ omid_esk3210 100000
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۵:۳۲:۵۵ Englishtranslator 6000
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۵:۳۵:۰۸ Englishtranslator80 6000
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۵:۲۳:۳۹ Mahan 6000
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۷:۲۷:۵۶ sajjadfam 435000
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۲:۵۱:۳۶ sajjadfam 380000
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۵:۰۱:۵۷ sajjadfam 380000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۳:۱۹:۳۴ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۲:۳۵:۴۷ sajjadfam 1000000
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۲۰:۱۵:۰۳ sajjadfam 400000
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۴:۳۳:۴۵ sajjadfam 5510
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰۸:۵۱:۵۸ sajjadfam 380000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۳:۱۲:۲۶ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۲:۵۵:۳۱ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۱:۲۱:۵۷ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۲:۵۷:۳۰ sajjadfam 1000000
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۴:۳۱:۴۹ sajjadfam 34490
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۲۰:۰۲:۱۳ sajjadfam 30000000
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۱۱:۳۹:۴۷ sajjadfam 100000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۳:۲۳:۲۲ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۳:۲۵:۳۰ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۳:۱۷:۴۷ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۵:۰۷:۲۷ sajjadfam 380000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۳:۱۴:۲۹ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۲:۳۰:۱۹ sajjadfam 500000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۱:۳۰:۳۶ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۳:۲۱:۲۶ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۱۰:۴۲:۰۷ sajjadfam 550000
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱۹:۵۳:۱۰ sajjadfam 8000000
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۱۴:۲۲:۵۱ sajjadfam 380000
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۲۲:۲۲:۳۱ sajjadfam 44000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۳:۰۸:۱۷ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۳:۰۵:۰۱ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۲:۳۳:۲۶ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۱۵:۲۰:۵۲ sajjadfam 600000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۳:۱۰:۲۶ sajjadfam 1000000
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۲۳:۴۹:۱۹ sajjadfam 322000
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۲۳:۴۸:۰۵ sajjadfam 620000
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۱۶:۳۷:۵۹ sajjadfam 654000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۳:۰۲:۴۰ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱۹:۴۹:۵۷ sajjadfam 724400
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۲۳:۴۴:۳۵ sajjadfam 2298000
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۶:۵۷:۱۹ sajjadfam 380000
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱۹:۵۶:۵۹ sajjadfam 10000000
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱۳:۰۸:۰۸ sajjadfam 60000
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۵:۵۰:۴۵ sajjadfam 320000
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۲۰:۰۰:۲۳ sajjadfam 30000000
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ۱۷:۴۵:۳۹ sajjadfam 642000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۱:۰۸:۳۰ sajjadfam 99000000
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۱۱:۱۹:۳۱ sajjadfam 380000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۲:۵۳:۲۱ sajjadfam 1000000
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۲:۲۸:۳۹ sajjadfam 500000
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۶:۱۶ sajjadfam 52500
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۲۱:۵۳:۰۹ sajjadfam 704000
پرش به بالای صفحه: